09:14 | 13.04.2021

Đội ngũ lãnh đạo

Lê Văn Nam

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lê Hải Trọng

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Võ Anh Đức

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Võ Anh Đức

Thành viên Hội đồng quản trị

Bà Huỳnh Thị Li Li

Tổng giám đốc

Vũ Mạnh Tú

Kiểm soát viên

Trương Văn Bảy

Kiểm soát viên

Bà Nguyễn Đình Phương Nam

Trưởng Ban kiểm soát