Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét, kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2021

Xin vui lòng tải tài liệu tại đây!

DNM_BCTC6T2021SIGNED.pdf
Tin liên quan