Công văn công bố về việc Tổng công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 22/04/2016 không đủ điều kiện tiến hành

2016_04_25_Cv_HDQT152.pdf
Tin liên quan