Giấy triệu tập vv mời họp Hội đồng quản trị lần thứ 18 – nhiệm kỳ II

2014-07-31-cv-hdqt003.pdf