Ngày 02/05/2018, Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco đã gửi thông báo thực hiện quyền số 123/TB-DNM cho Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 và thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức năm 2017

DNM.-Thuc-Hien-Quyen.-VSD.pdf
Tin liên quan