Thống báo thay đổi nhân sự – Ông Đỗ Kiên Giang Phó TGĐ Kinh doanh kiêm Trưởng phòng, Ông Huỳnh Xuân, Ông Nguyễn Đăng Quang, Bà Lê Thị Quỳnh Hương làm phó phòng Kinh doanh (CV Số 74, 57, 58, 59, 60 ngày 09/02/2017)

DNM_20170209_CBTT24h.pdf
Tin liên quan