Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (CV số 2672 ngày 03/10/2017)

TB_VSD_17_2017090-1.pdf
Tin liên quan