Bộ trang phục chống dịch cấp độ 2

Bộ trang phục chống dịch M31 là phương tiện...

Bộ trang phục chống dịch AMGSMSKV là phương...

Bộ trang phục chống dịch M21-PP50 là phương...