Bộ trang phục chống dịch cấp độ 3

Bộ trang phục chống dịch M32 là phương tiện...

Bộ trang phục chống dịch M26 là phương tiện...

Bộ trang phục chống dịch M25-SMS50 là phương...