Biên bản họp, nghị quyết, tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021

Để xem Biên bản cuộc họp, Nghị quyết, tài liệu ĐHCĐ thường niên 2021, vui lòng truy cập vào link dưới đây.

Nghi-quyet.-BBH.tai-lieu-DHDCD-thuong-nien-2021.signed.pdf
Tin liên quan