CBTT Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 và xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024

Xin vui lòng xem và tải tài liệu tại đây!

CBTT-Dieu-chinh-ke-hoach-kinh-doanh-nam-2023-va-xay-dung-ke-hoach-kinh-doanh-nam-2024-.pdf.signed.pdf