NGHỊ QUYẾT: Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình, đường link tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024