Thông báo vv chấm dứt hoạt động Văn phòng Đại diện Tổng công ty CP Y tế DANAMECO tại Hà Nội (CV số 719829/17 ngày 11/12/17)

01