Đội ngũ lãnh đạo của Danameco

Chúng tôi hiểu rằng thế giới đang thay đổi nhanh chóng, do đó tập trung phát huy năng lực lãnh đạo để đưa ra các quyết định thay đổi hiệu quả là điều tối quan trọng.

“Có một điều duy nhất thúc đẩy Danameco, đó là THAY ĐỔI. Chúng tôi luôn cố gắng tập trung toàn bộ sức lực vào việc xây dựng tạo ra điều mới mỗi ngày

Ban quản trị
Võ Anh Đức

Chủ Tịch HĐQT

Li Huỳnh

Tổng Giám Đốc

Ngô Thúy

Giám đốc vận hành

Ban Kiểm Soát
Nguyễn Hữu Ánh

Trương Văn Bảy

Nguyễn Đình Phương Nam