Đội ngũ lãnh đạo của Danameco

Chúng tôi hiểu rằng thế giới đang thay đổi nhanh chóng, do đó tập trung phát huy năng lực lãnh đạo để đưa ra các quyết định thay đổi hiệu quả là điều tối quan trọng.

“Có một điều duy nhất thúc đẩy Danameco, đó là THAY ĐỔI. Chúng tôi luôn cố gắng tập trung toàn bộ sức lực vào việc xây dựng tạo ra điều mới mỗi ngày

Lê Hải Trọng – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Ban quản trị
Lê Hải Trọng

Chủ tịch HĐQT

Võ Anh Đức

Phó Chủ Tịch HĐQT

Huỳnh Thị Li Li

Giám Đốc Điều Hành

Ngô Thúy

Giám đốc vận hành

Ban giám sát
Vũ Mạnh Tú

Trương Văn Bảy

Nguyễn Đình Phương Nam