Opening opportunities at Danameco

Join us to make change that matters

HR Administrator – Chuyên viên Nhân sự tổng hợp

Location: Đà Nẵng

Job type: Human Resources

Deadline: 24/03/2021

20.01.2021