Cơ hội việc làm tại Danameco

Tham gia cùng chúng tôi để tạo ra những sự thay đổi

Warehouse Staff – Nhân viên thủ kho

Vị trí: Quảng Nam | Đà Nẵng

Loại công việc: Warehouse Management

20.01.2021

HR Administrator – Chuyên viên Nhân sự tổng hợp

Vị trí: Đà Nẵng

Loại công việc: Human Resources

20.01.2021

Business Development Staff – Nhân viên kinh doanh xuất khẩu

Vị trí: Hà Nội

Loại công việc: Business Development

20.01.2021

Product Development Staff – Nhân viên phát triển sản phẩm

Vị trí: Hà Nội

Loại công việc: Product Development

20.01.2021

Logistic Manager – Trưởng kho vận

Vị trí: Đà Nẵng

Loại công việc: Logistics

20.01.2021

Designer – Nhân viên thiết kế

Vị trí: Đà Nẵng

Loại công việc: Marketing

20.01.2021