DANAMECO tổ chức Đại hồi đồng cổ đông thường niên 2021

Tham dự Đại hôi lần này có 02 cổ đông (cả hình thức trực tuyến và ủy quyền tham dự) đại diện cho 2.630.673 cổ phần, chiếm 60.0939% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty. Do tình hình dịch bệnh Covid-19, các đại biểu, cổ đông tham dự đã đảm bảo quy tắc 5K của Bộ y tế.

dai hoi co dong danameco 2021 Bà Huỳnh Thị Li Li - Tổng giám đốc phát biểu tại Đại hội cổ đông Danameco 2021

Tại Đại hội, đại diện Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, Hội đồng quản trị DANAMECO đã lần lượt báo cáo về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 (bà Huỳnh Thị Li Li – Tổng Giám đốc); Thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 (ông Lê Hải Trọng – Chủ tịch HĐQT); Thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (bà Nguyễn Đình Phương Nam, Trưởng Ban Kiểm Soát) và các tờ trình có nội dung liên quan.

Ong Le Hai Trong Chu tich DanamecoDo tình hình dịch bệnh COVID 19, ông Lê Hải Trọng - Chủ tịch Danameco tham dự cuộc họp dưới hình thức trực tuyến

Cũng tại Đại hội, trả lời câu hỏi của cổ đông liên quan việc Tổng công ty dự định chia cổ tức năm 2021 như thế nào, đại diện Tổng công ty đã trả lời: Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021, nếu đạt mục tiêu lợi nhuận đề ra sẽ dự định chia cổ tức với mức chi trả là 5%. Việc quyết định sử dụng lợi nhuận sau thuế sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Tổng Công ty trong năm 2021.

Trên cơ sở các Báo báo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại Hội tiến hành biểu quyết (bằng hình thức bằng cách bỏ phiếu bỏ phiếu điện tử) thông qua các nội dung sau:

 1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021
 2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và các kế hoạch hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2021
 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh Tổng công ty, kết quả của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2020; Kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2021
 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; phương án xử lý hàng tồn kho mất phẩm chất và chậm luân chuyển và Tổng Công Ty đã thành lập Hội đồng quản lý và trích lập quỹ Khoa học Công nghệ tổng số tiền 4,9 tỷ đồng.
 5. Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2020 kế hoạch phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2021.
 6. Đề xuất giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2021.
 7. Kế hoạch đầu tư năm 2021 tổng mức đầu tư. Giao cho HĐQT triển khai và báo cáo.
 8. Tờ trình thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.
 9. Sửa đổi, Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 10. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng Công ty.
 11. Sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ.
 12. Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 13. Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
 14. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Tin liên quan
Danameco tiếp tục tặng hàng trăm nghìn chiếc chống dịch

18.03.2021

Danameco trao 50.000 khẩu trang cho ngành y tế để hỗ trợ các bác sỹ, nhân viên trong công tác...

Danameco tặng công an khẩu trang ngừa virus corona

18.03.2021

Danameco trao 30.000 khẩu trang y tế cho công an đang làm nhiệm vụ, góp phần bảo vệ sức khỏe...

TP.HCM nhận 30.000 khẩu trang và nhiều vật tư y tế để chống dịch COVID-19

18.03.2021

Chiều 1-3, một doanh nghiệp chuyên về vật tư y tế đã tặng Sở Y tế TP.HCM nhiều trang thiết...